Zarząd PJP MAKRUM S.A. poinformował o podjęciu uchwały w sprawie podzielenia się zyskiem spółki z jej akcjonariuszami w roku 2021. Zadecydowano o rekomendacji wypłaty dywidendy w wysokości 0,34 zł na akcję.

PJP Makrum poinformowała w raporcie bieżącym o uchwale zarządu w sprawie rekomendacji dotyczącej przeznaczenia zysku za 2020 rok. Zgodnie z nią, zarząd postanowił przedstawić radzie nadzorczej spółki, w celu rekomendacji do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, propozycję w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2020 rok (4.105 tys. zł), na wypłatę dywidendy w kwocie 2.034.123,44 zł, tj. 0,34 zł na akcję. Pozostałą część zysku zadecydowano zarekomendować do pozostawienia jako kapitał zapasowy spółki.

Dywidenda jest częścią zysku spółki (po opodatkowaniu), którą wypłaca się posiadaczom akcji. Wypłata dywidendy jest możliwa w roku, w którym spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy, a jej wysokość zależy od wysokości wypracowanego zysku. Posiadacze wszystkich akcji są uprawnieni do wypłaty jednakowej dywidendy na akcję. O wypłacie dywidendy decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy, które odbywa się po zakończeniu roku obrachunkowego i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą dywidendy i przeznaczenia zysku podejmie ZWZA PJP Makrum, które obradować będzie 28 czerwca 2021 w Bydgoszczy.

PJP MAKRUM w swojej historii ma już kilkanaście wypłat dywidendy. Jeśli WZA podejmie pozytywną decyzję odnośnie kolejnej wypłaty, będzie to czwarty rok z rzędu, kiedy spółka nieprzerwanie dzieli się zyskami ze swoim akcjonariatem.

Majowy newsletter spółki PJP MAKRUM
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PJP Makrum - 28.06.2021