W dniu 28.06.2021 o godz. 13:30, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PJP Makrum S.A., na które serdecznie zapraszamy wszystkich akcjonariuszy.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy to bardzo ważny organ spółki akcyjnej, którego spotkanie zwoływane jest przynajmniej raz do roku. Pozwala udziałowcom na wypracowanie decyzji dotyczących przedsiębiorstwa.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP Makrum Spółka Akcyjna odbędzie się w jej siedzibie w Bydgoszczy, przy Placu Kościeleckich 3, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020;
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,
    b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
    c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2020,
    d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2020,
    e) przeznaczenia zysku za rok 2020;
    f) wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2020;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2020;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020 w Spółce.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń w Radzie Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółki;
15. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki;
16. Dokonanie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 

Każdy kto chciałby wziąć udział w wydarzeniu powinien zadeklarować chęć udziału w spotkaniu swojemu domowi maklerskiemu. Termin rejestracji na WZA upływa 12 czerwca 2021 r. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących zarejestrowania się, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.

Wszystkich którzy już dziś chcieliby się zapoznać bliżej z planowanym przebiegiem oraz projektami Uchwał które będą omawiane na WZA, zapraszam do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZA

Projekty Uchwał

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy w 2021 roku
Modulo LS w Warszawie - realizacja