W dniu 13.06.2022 o godz. 13:30, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PJP Makrum S.A., na które serdecznie zapraszamy wszystkich akcjonariuszy.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy to bardzo ważny organ spółki akcyjnej, którego spotkanie zwoływane jest przynajmniej raz do roku. Pozwala udziałowcom na wypracowanie decyzji dotyczących przedsiębiorstwa.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP Makrum Spółka Akcyjna odbędzie się w jej siedzibie w Bydgoszczy, przy Placu Kościeleckich 3, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2021;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021;
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2021,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021,
e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021,
f) pokrycia straty za rok 2021;

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w
roku 2021;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania
obowiązków w roku 2021;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej za 2021 rok w Spółce;
13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji;
14. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Rady Nadzorczej Spółki;
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Każdy kto chciałby wziąć udział w wydarzeniu powinien zadeklarować chęć udziału w spotkaniu swojemu domowi maklerskiemu. Termin rejestracji na WZA upływa 28 maja 2022 r. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących zarejestrowania się, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.

Wszystkich którzy już dziś chcieliby się zapoznać bliżej z planowanym przebiegiem oraz projektami Uchwał które będą omawiane na WZA, zapraszam do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZA

Projekty Uchwał

PJP Makrum zawrze dużą umowę w branży budownictwa przemysłowego?
100 bram Promstahl dla klienta z okolic Poznania