Przychody netto Grupy Przemysłowej PROJPRZEM MAKRUM S.A. ze sprzedaży w okresie 3 m-cy 2020 r. wyniosły 82,9 mln PLN i były wyższe o 34,6 mln PLN (tj.71,5%) w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku. W I kwartale 2020 r. Grupa osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie 4,7 mln PLN wobec 0,5 mln PLN w roku 2019. Grupa odnotowała zysk brutto w wysokości 3,0 mln PLN. W okresie 3 m-cy 2020 r. zysk netto ukształtował się na poziomie 1,6 mln PLN (tj. wynik wyższy w stosunku do 2019 r. o 1,3 mln PLN).

W I kwartale 2020 r. Grupa PROJPRZEM MAKRUM S.A. kontynuowała  produkcję  i sprzedaż  w  głównych  segmentach działalności, tj. systemach  przeładunkowych,  konstrukcjach  stalowych i parkingach automatycznych oraz budownictwie przemysłowym.

Bardzo duży wzrost przychodu w segmencie budownictwa przemysłowego (35,2 mln PLN tj. 272,9%.) był efektem daleko zaawansowanych i realizowanych przez trzy oddziały Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. projektów, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2019 budowy były w początkowej fazie i realizowane jedynie w dwóch oddziałach (odział Wrocław był w organizacji).

Spadek przychodów odnotowano w segmencie systemów przeładunkowych (1,2 mln PLN tj. 4,0%). Produkt ten kierowany jest głównie na rynki eksportowe – ogłoszony w marcu 2020 r. stan pandemii spowodował przesunięcie w czasie dostaw wyrobów Spółki dominującej Grupy Przemysłowej.

„Wzrost przychodów odnotowano w segmencie konstrukcji stalowych (0,9 mln PLN, tj. 15,2%). Wzrosła również sprzedaż parkingów MODULO o 2,0 mln PLN, tj. 94,7%. Oczekujemy dalszego dynamicznego wzrostu tego asortymentu i istotnej poprawy rentowności sprzedaży oraz wzmocnienia konkurencyjności i rozpoznawalności na rynku tych produktów. Spadek sprzedaży maszyn MAKRUM (1,1 mln PLN tj. 31,7%) w okresie 3 m-cy 2020 r. jest zaś wynikiem odmiennej struktury (mniejsza ilość dużych zleceń produkcyjnych) i harmonogramu realizacji produkcji niż rok wcześniej” – wyjaśnia Prezes Zarządu Piotr Szczeblewski.

O czynnikach kształtujących działalność i wyniki spółki w pierwszym kwartale mówi Piotr Szczeblewski, Prezes Zarządu: „Niewątpliwie zdarzeniem o nietypowym charakterze mającym pośredni wpływ na działalność Grupy jest ogłoszony w marcu 2020 r. stan pandemii (Covid 19), a czynnikiem bezpośrednio wpływającym na kształt sprawozdania za I kwartał 2020 r.  jest idący za tym nagły i znaczny wzrost kursów wymiany walut względem PLN. Wysoki kurs EUR/PLN na dzień 31.03.2020 r. spowodował stratę na działalności finansowej (ujemna wartość przeliczonych otwartych pozycji walutowych, w tym kontraktów typu forward, kredytu i pożyczek oraz rozrachunków wyrażonych w walucie). Na dzień publikacji sprawozdania kursy uległy zauważalnemu obniżeniu. Należy jednak podkreślić, iż w dłuższej perspektywie czasowej, utrzymujący się wysoki kurs euro powinien pozytywnie wpłynąć na wyniki Grupy, ponieważ ok. 1/3 sprzedaży realizowana jest na eksport. Kolejnym czynnikiem mającym umiarkowany wpływ na sprawozdanie finansowe i związanym z ogłoszonym stanem pandemii, były decyzje o czasowym ograniczaniu ruchu bądź zamknięciu granic na terenie UE, co wpłynęło przesunięcie w czasie dostaw wyrobów”.

W I kwartale 2020 r. Grupa powiększyła się o dwa nowe podmioty.

„Pierwszy z nich to nowo utworzona spółka PROMStahl Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która utworzona została z myślą o intensyfikacji sprzedaży w segmencie systemów przeładunkowych bezpośrednio na rynku brytyjskim i ościennych. Kolejnym nowym podmiotem jest funkcjonująca na rynku pod dotychczasową nazwą DPS Serwis Sp. z o.o., która po znalezieniu się w szeregach Grupy zmieniła nazwę na PROMLIFT Sp. z o.o. Podmiot ten rozszerzy ofertę PROJPRZEM MAKRUM na rynku logistyki magazynowej, oferując sprzedaż, serwis i wynajem wózków widłowych” – mówi Szczeblewski.

Już niebawem Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROJPRZEM MAKRUM
Wielkogabarytowy projekt segmentu konstrukcji stalowych