Zarząd PROJPRZEM MAKRUM S.A. serdecznie zaprasza na kolejne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 29 czerwca 2020 roku w Bydgoszczy.

Najbliższe Walne Zgromadzenie spółki, zwołane raportem bieżącym nr 8/2020, odbędzie się w poniedziałek, 29 czerwca 2020 r., o godzinie 9:00 w Bydgoszczy, w siedzibie Spółki przy Placu Kościeleckich 3. Porządek obrad wydarzenia przewiduje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019;
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019;
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2019,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2019,
e) przeznaczenia zysku za rok 2019;
f) wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2019;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2019;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie skupu akcji własnych;
13. Podjecie uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółki;
14. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki;
15. Dokonanie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Spółki.
17. Podjęcie uchwał w celu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Więcej informacji na temat wydarzenia dostępne jest w załącznikach do raportu o zwołaniu WZA:

Pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA i ich uzasadnienia

Omówienie wyników Grupy Projprzem Makrum na Portalu Analiz
Wyniki Grupy Przemysłowej PROJPRZEM MAKRUM za I kwartał 2020