Grupa Przemysłowa PROJPRZEM MAKRUM S.A. przekazała do wiadomości terminy w jakich publikować będzie skonsolidowane i jednostkowe okresowe sprawozdania finansowe w bieżącym roku.

Zgodnie z § 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, PROJPRZEM MAKRUM S.A. dokonała publikacji raportu bieżącego z terminami raportu rocznego, półrocznego i kwartalnych w roku bieżącym.

 Jej sprawozdania finansowe w bieżącym roku zostaną opublikowane w następujących terminach:

Jednostkowe raporty kwartalne jednostki dominującej oraz skonsolidowane raporty kwartalne:
– za I kwartał 2020 r. – dnia 20 maja 2020 r.
– za III kwartał 2020 r. – dnia 16 listopada 2020 r.

Jednostkowy raport za I półrocze jednostki dominującej oraz skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku:
– dnia 10 września 2020 r.

Jednostkowy raport roczny jednostki dominującej oraz skonsolidowany raport roczny za 2019 roku:
– dnia 31 marca 2020 r. 

Analogiczną informację przekazała Grupa Kapitałowa IMMOBILE, której częścią jest spółka PROJPRZEM MAKRUM. Jednostkowe raporty okresowe jednostki dominującej oraz skonsolidowane raporty okresowe opublikowane zostaną w następujących dniach:

raport roczny za 2019 r. – dnia 27 kwietnia 2020 r.

– za I kwartał 2020 r. – 29 maja 2020 r.

– za pierwsze półrocze 2020 r. – dnia 28 września 2020 r.

– za III kwartał 2020 r. – 27 listopada 2020 r.

 

Rynek magazynowy w Polsce kontynuuje dynamiczny rozwój
Dozator taśmowy - nowa maszyna MAKRUM