Grupa Przemysłowa PROJPRZEM MAKRUM S.A. przekazała do wiadomości terminy w jakich publikować będzie skonsolidowane i jednostkowe okresowe sprawozdania finansowe w bieżącym roku.

Zgodnie z § 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, PROJPRZEM MAKRUM S.A. dokonała publikacji raportu bieżącego z terminami raportu rocznego, półrocznego i kwartalnych w roku bieżącym.

Jej sprawozdania finansowe w bieżącym roku zostaną opublikowane w następujących terminach:

Jednostkowe raporty kwartalne jednostki dominującej oraz skonsolidowane raporty kwartalne: – za I kwartał 2019 r. – dnia 17 maja 2019 r. – za III kwartał 2019 r. – dnia 15 listopada 2019 r.

Jednostkowy raport za I półrocze jednostki dominującej oraz skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r. – dnia 28 sierpnia 2019 r.

Jednostkowy raport roczny jednostki dominującej oraz skonsolidowany raport roczny za 2018 r. – dnia 15 marca 2019 r.

Analogiczną informację przekazała Grupa Kapitałowa IMMOBILE, której częścią jest spółka PROJPRZEM MAKRUM, której jednostkowe raporty okresowe jednostki dominującej oraz skonsolidowane raporty okresowe opublikowane zostaną w następujących dniach:

raport roczny za 2018 r. – dnia 12 kwietnia 2019 r.

– za I kwartał 2019 r. – 30 maja 2019 r.

– za pierwsze półrocze 2019 r. – dnia 27 września 2019 r.

– za III kwartał 2019 r. – 28 listopada 2019 r.

Film instruktażowy MODULO Slope
Finalizacja projektu PROMStahl w Lućmierzu