Zarząd spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A. poinformował, że w dniu 28 maja podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej przeznaczenia zysku za 2019 rok, zgodnie z którą postanowił przedstawić Radzie Nadzorczej Spółki w celu jej rekomendacji do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, propozycję w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2019 rok w kwocie 7.080 tys. zł na wypłatę dywidendy w kwocie 3.589.629,60 zł, tj. 0,60 zł na akcję, w pozostałej zaś części zysku na kapitał zapasowy Spółki.

 

Dywidenda jest częścią zysku spółki (po opodatkowaniu), którą wypłaca się posiadaczom akcji. Wypłata dywidendy jest możliwa w roku, w którym spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy, a jej wysokość zależy od wysokości wypracowanego zysku. Posiadacze wszystkich akcji są uprawnieni do wypłaty jednakowej dywidendy na akcję. O wypłacie dywidendy decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy, które odbywa się po zakończeniu roku obrachunkowego i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki.

PROJPRZEM MAKRUM w swojej historii ma już kilkanaście wypłat dywidendy. Ostatnim rokiem w którym spółka podzieliła się zyskiem z Akcjonariuszami był rok 2019. Wówczas dywidenda również wyniosła 0,6 zł na akcję.

Prezentacja wynikowa Projprzem Makrum za rok 2019
Parkingi Modulo w Platanowym Parku