W dniu dzisiejszym Grupa Przemysłowa PROJPRZEM MAKRUM S.A. dokonała publikacji wyników finansowych za rok 2018. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami sprawozdania i prezentujemy List Zarządu spółki do Akcjonariuszy, który opublikowany został razem z raportem.

Szanowni Państwo,

niniejszym pragniemy zaprezentować Państwu Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A. oraz Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej  PROJPRZEM MAKRUM S.A. za rok 2018.

                Mijający rok to czas, w którym Spółka PROJPRZEM MAKRUM S.A. kontynuowała przyjętą pod koniec 2017 roku strategię, wykazując determinację i konsekwencję w realizacji obranych celów. Spółka rozwijała nową strukturę i sposób funkcjonowania oraz podjęła działania przygotowujące  do realizacji inwestycji planowanych na rok 2019. Modyfikacja formuł operacyjnych Spółki i Grupy Kapitałowej, jak również sprzyjająca koniunktura pozwoliła osiągnąć efekty przedstawione w niniejszych Sprawozdaniach Finansowych. Zarząd Spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A. zdefiniował i wdrażał wyznaczone w 2017 cele. W obszarze działań mających na celu poprawę kondycji Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2018, wyszczególnić można:

  1. Wprowadzenie nowej koncepcji działań akwizycyjnych i produkcyjnych dotyczących rdzennych produktów przemysłowych MAKRUM – przede wszystkim w obszarze urządzeń krusząco – mielących. Podjęto działania mające zwiększyć koncentrację na nowych opracowaniach koncepcyjnych i inżynierskich, dla produktów bardziej wymagających technicznie i pozwalających na osiąganie większej rentowności. Jednocześnie następował stopniowy proces dostosowywania posiadanego parku maszynowego do możliwości usług oferowanych przez zewnętrzne podmioty,
  2. Ostateczne ukształtowanie w Poznaniu i Bydgoszczy zespołów do obsługi dużych zadań inwestycyjnych w Projprzem Budownictwo Sp. z o. o. z zakresem operacyjnym obejmującym północną, centralną i zachodnią Polskę,
  3. Stworzenie podstaw kadrowych w Projprzem Budownictwo Sp. z o. o. dla ośrodka we Wrocławiu, z zakresem operacyjnym obejmującym południowo – zachodnią Polskę,
  4. Wdrożenie przez Modulo Parking Sp. z o. o. nowych rozwiązań technicznych w systemach parkingowych, będących efektem doświadczeń związanych z zakończeniem dużych projektów referencyjnych,
  5. Rozwój segmentu systemów przeładunkowych poprzez dynamiczną akwizycję na nowych obszarach Europy i świata, realizowany przez PromStahl Export, stanowiący wydzielony zespół Spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A.

Warto równocześnie wskazać na inne fakty, które świadczą o dynamicznym rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku, oraz stwarzają perspektywę dalszego rozwoju w kolejnych latach. Należy tu wymienić między innymi:

  1. Portfel zamówień Modulo Parking Sp. z o. o. przekraczający tysiąc miejsc parkingowych;
  2. Dynamiczny rozwój sprzedaży krajowej PromStahl Polska Sp. z o.o. Marka PromStahl jest coraz bardziej rozpoznawalna na rynku Polskim, o czym świadczą zaproszenia do udziału w przetargach ogłaszanych przez największych operatorów na rynku obiektów magazynowo – logistycznych.  
  3. Kontynuacja wdrażania polityki sprzedaży aktywów nieoperacyjnych, poprzez podjęcie decyzji dotyczącej:
  • sprzedaży działek na osiedlu Fordon w Bydgoszczy,
  • sprzedaży budynku biurowego w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej.

Rozwój Spółki oraz Grupy Kapitałowej zostały pozytywnie zweryfikowany przez  rynek kapitałowy. Kurs akcji PROJPRZEM MAKRUM S.A. wzrósł w 2018 roku o ponad 46 % .

Poprzez cały rok 2018 Spółka PROJPRZEM MAKRUM S.A. realizowała plan ekspansji swoich obszarów działalności, rozszerzając ofertę produktów i usług na nowych polach. Rynek usług transportowych, logistycznych i magazynowych ze swoim dynamicznym wzrostem, opartym na e-commerce, daje perspektywę budowania stabilnej pozycji Spółki, która istotną część swojej działalności operacyjnej będzie wiązać z produktami użytecznymi w tych dziedzinach.

Myśląc o dalszym rozwoju Grupy Kapitałowej analizowane są również działania dotyczące akwizycji innych podmiotów gospodarczych w 2019 roku. O efektach tych zamierzeń Zarząd Spółki będzie w odpowiednich terminach informował Akcjonariuszy.

W oparciu o stabilny Akcjonariat i przy współpracy oraz wsparciu Rady Nadzorczej, Zarząd zamierza konsekwentnie realizować główne założenie strategii na lata 2017 – 2022, mając na celu maksymalizację  wartości kapitałowej Spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A. i całej Grupy Kapitałowej.

Drodzy Akcjonariusze,

uważamy, że strategia rozwoju Spółki oparta na filarach produktowych marek PROMStahl, MAKRUM i MODULO, związana z optymalnym wykorzystaniem potencjału kadrowego i produkcyjnego, jest najlepszą drogą, którą powinna podążać spółka PROJPRZEM MAKRUM S.A. budując silną Grupę Przemysłową, zdolną do konkurowania na rynkach światowych. Jednocześnie należy podkreślić, iż rozszerzona gama ofertowa spółek należących do Grupy Kapitałowej pozwala najlepiej wykorzystywać ich możliwości i tworzyć silny przemysłowo-budowlany zespół.

Wierzymy, że nasze zaangażowanie wyda owoce w postaci długoterminowego wzrostu wartości Spółki.

Zarząd PROJPRZEM MAKRUM S.A.

PROJPRZEM MAKRUM S.A. publikuje świetne wyniki za 2018 rok
Weź udział w webinarze wynikowym PROJPRZEM MAKRUM S.A. z Prezesem Zarządu Piotrem Szczeblewskim