Grupa Przemysłowa PROJPRZEM MAKRUM S.A. dokonała publikacji sprawozdania finansowego za rok 2018. Miniony rok spółka zamknęła notując poprawę zarówno skonsolidowanych przychodów, zysku netto, jak i wyniku EBITDA. W najbliższy czwartek zapraszamy na webinar, podczas którego Prezes spółki Piotr Szczeblewski omówi przedstawiony raport [link].

Przychody Grupy wyniosły 262 mln zł i wzrosły o 31,5% w porównaniu z 2017 r. EBITDA wyniosła 20 mln zł i była o 7,5% wyższa niż w roku poprzednim. Wynik netto ukształtował się na poziomie 11  mln zł, wobec 10,5 mln odnotowanego rok wcześniej.

 „Mijający rok to czas, w którym Spółka PROJPRZEM MAKRUM S.A. kontynuowała przyjętą strategię, wykazując determinację i konsekwencję w realizacji obranych celów. Spółka rozwijała nową strukturę i sposób funkcjonowania oraz podjęła działania przygotowujące  do realizacji inwestycji planowanych na rok 2019” –  powiedział Piotr Szczeblewski, Prezes Zarządu PROJPRZEM MAKRUM S.A.

Rok 2018 przyniósł Grupie Przemysłowej największy wzrost sprzedaży w segmencie budownictwa przemysłowego. Jego przychody wyniosły blisko 100 mln zł, co oznacza 4-krotny wzrost r/r. Wynik segmentu wyniósł 6 mln zł, wobec straty w roku 2017, co oznacza że ta niedawno wznowiona działalność osiągnęła rentowność. Dla rozszerzenia działalności spółki zależnej Projprzem Budownictwo, otwarto w listopadzie nowy oddział, a spółka działa już z Bydgoszczy, Poznaniu i Wrocławia.

Segment systemy przeładunkowe wniósł do przychodów blisko połowę całkowitych przychodów Grupy PROJPRZEM MAKRUM, czyli 125,3 mln zł (+13,5% r/r). W stosunku do poprzedniego roku spadł wynik netto segmentu, co związane jest z inwestycjami w ekspansję międzynarodową jego produktów. Dzięki dynamicznej sprzedaży systemów przeładunkowych na świecie, aż 47% przychodów Grupy pochodzi z transakcji zagranicznych.

„Najbardziej dochodową gałęzią działalności są dla nas obecnie systemy przeładunkowe. Ich wzrost powinien pozostać dynamiczny m.in. w związku z boomem na rynku logistyki i rozwojem e-commerce w Polsce. Inwestujemy w umacnianie marki PROMStahl na międzynarodowym rynku przeładunków, poprzez dynamiczną akwizycję na nowych obszarach Europy i świata. Jesteśmy także coraz bardziej rozpoznawalni na rynku polskim, o czym świadczą zaproszenia do udziału w przetargach ogłaszanych przez największych operatorów na rynku obiektów magazynowo – logistycznych” – komentuje Prezes Szczeblewski.

Trzeci wyodrębniony segment – konstrukcje stalowe – wniósł do wyniku Grupy 35,2 mln zł. Jest to prognozowany spadek, związany ze zmianą profilu tego segmentu z działalności usługowej na wytwarzanie produktów własnych. W segmencie tym ujęto sprzedaż innowacyjnych systemów parkingowych MODULO, które osiągnęły ponad 2,5 krotny wzrost przychodów, do poziomu 5,9 mln PLN. W 2018 roku zakończono w tym segmencie pierwsze, duże projekty referencyjne, a nowy rok otwarto z portfelem zamówień przekraczającym tysiąc miejsc parkingowych.

Rozwój Spółki oraz Grupy Kapitałowej zostały pozytywnie zweryfikowany przez  rynek kapitałowy. Kurs akcji PROJPRZEM MAKRUM S.A. wzrósł w 2018 roku o ponad 46 % . Ponadto, we wrześniu spółka podzieliła się ze swoimi akcjonariuszami zyskiem, wypłacając dywidendę w wysokości 1,10 zł na akcję. Suma ta, pierwotnie ustalona na 1 zł, została podwyższona na wniosek jednego z uczestników Walnego Zgromadzenia.

Relacja z webinaru wynikowego PROJPRZEM MAKRUM S.A. [nagranie i prezentacja]
List Zarządu do Akcjonariuszy - sprawozdanie finansowe za 2018 rok