Zarząd PROJPRZEM MAKRUM S.A. serdecznie zaprasza na kolejne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 29 maja 2018 roku w Bydgoszczy.

Najbliższe Walne Zgromadzenie spółki, zwołane w minionym tygodniu raportem bieżącym nr 7/2018, odbędzie się w ostatni wtorek maja, o godzinie 11:00 w Bydgoszczy. w Hotelu pod Orłem przy ul. Gdańskiej 14. Porządek obrad wydarzenia przewiduje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017;
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2017,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2017,
e) pokrycia straty za rok 2016;
f) przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki;
g) przeznaczenia zysku za rok 2017;
h) wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017;
12. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej MAKRUM Project Management Sp. z o.o.
za okres od 01.01.2017 roku do 01.12.2017 roku;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej MAKRUM Project Management Sp. z o.o. za okres
od 01.01.2017 roku do 01.12.2017 roku;
c) przeznaczenia zysku/straty spółki przejętej MAKRUM Project Management Sp. z o.o. za okres od 01.01.2017
roku do 01.12.2017 roku;
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki przejętej MAKRUM Project Management Sp. z o.o. za okres
od 01.01.2017 roku do 01.12.2017 roku;

13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Na wydarzenie zapraszamy wszystkich aktualnych Akcjonariuszy PROJPRZEM MAKRUM oraz wszystkie osoby zainteresowane funkcjonowaniem spółki; chcące bliżej poznać jej biznes, bądź plany zarządu na najbliższą przyszłość.

Pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA, ich uzasadnienia

Na szczególną uwagę, jeśli chodzi o porządek obrad, zasługują punkty dotyczące wypłaty dywidendy. Mając świadomość szczególnego znaczenia tego typu zapisów dla naszych Akcjonariuszy, postanowiliśmy ponownie poddać je dyskusji. W tych oraz pozostałych tematach, które zostaną poruszone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, chcemy podjąć decyzje najbardziej korzystne dla Akcjonariatu oraz Spółki. Bierzemy po uwagę każdy głos oraz chętnie wymieniamy poglądy na istotne tematy. Dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu i aktywnego dzielenia się z nami swoimi opiniami.

Każdy kto chciałby wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PROJPRZEM MAKRUM S.A., powinien zadeklarować chęć udziału w spotkaniu swojemu domowi maklerskiemu. Termin rejestracji na WZA upływa 13 maja 2018. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących rejestracji, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Rynek kruszyw - co warto wiedzieć na jego temat?
Rekomendacja dywidendy w Grupie PROJPRZEM MAKRUM S.A.