“Drogownictwo po COP24: nowy wymiar recyklingu” – pod takim tytułem odbyło się seminarium zorganizowane przez Polski Kongres Drogowy. Spotkanie było kontynuacją ubiegłorocznej konferencji w Łodzi i obejmowało tematy związane z aspektami ekologicznymi, technicznymi oraz prawnymi odzysku kruszyw w budowie dróg. Na spotkaniu nie zabrakło specjalistów MAKRUM, twórców innowacyjnego granulatora destruktu asfaltowego – maszyny która rewolucjonizuje ten proces.

Konferencja jest kontynuacją, ze znacznym poszerzeniem zakresu tematycznego, ubiegłorocznego kolokwium „Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym”. Celem tego przedsięwzięcia jest zainicjowanie w środowisku drogowym działań dla włączenia się w realizację postanowień konferencji COP24 w Katowicach. W efekcie wypracowanego porozumienia państwa-strony zobowiązały się przygotować swój program ograniczania emisji i przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju: oszczędnego korzystania z zasobów i dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Konferencja służyła zapoznaniu środowiska drogowego z przewidywanymi konsekwencjami ustaleń szczytu, zaprezentowaniu dotychczas stosowanych rozwiązań w zakresie recyklingu starych nawierzchni asfaltowych i wykorzystania zasobów wtórnych, w tym popiołów z energetyki w budowie i remontach dróg. Zainicjowała debatę na temat możliwości znacznego poszerzenia ich wykorzystania.

Znaczenie przetwarzania destruktu asfaltowego wzrasta wraz z rosnącą potrzebą recyklingu w procesie budowy dróg, również w związku z pojawiającymi się regulacjami i dyrektywami, zachęcającymi do jego wykorzystania jako pełnowartościowego budulca. Do tego procesu specjaliści PROJPRZEM-MAKRUM stworzyli innowacyjną maszynę – Granulator destruktu asfaltowego GDA, o którego zaletach opowiadali podczas spotkania, rozdając jego uczestnikom “Poradnik stosowania destruktu asfaltowego”.

Granulator służy do rozdrabniania dostępnego destruktu asfaltowego, przystosowując go do powtórnego użycia w procesie budowy dróg i nawierzchni. Destrukt asfaltowy stanowi pełnowartościowy budulec stosowany w sektorze budowy i modernizacji infrastruktury drogowej. Szybko rozwijająca się technologia produkcji mieszanek bitumicznych, powoduje, że mieszanki z zawartością destruktu asfaltowego są szeroko stosowane na świecie. Trend ten wspierają europejskie dyrektywy dot. wykorzystania odpadów przemysłowych oraz prawodawstwo niektórych krajów (np. Wielkiej Brytanii, gdzie wprowadzono opodatkowanie składowania odpadów).

Za kulisami Targów z perspektywy MODULO
Systemy niezależne MODULO – wygoda parkowania