Ostatnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROJPRZEM MAKRUM S.A., podczas obrad 12.06.2019 r., uchwaliło wypłatę dywidendy w kwocie 0,60 zł. Wypłata zysku Akcjonariuszom nastąpi 26 września, a czwartek, 12 września będzie dniem dywidendy, tj. dniem do którego należy nabyć akcję, aby być uprawionym do skorzystania z prawa do dywidendy.

Zgodnie z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty postanowiono dokonać wypłaty dywidendy z zysku Spółki z roku 2018, w kwocie łącznej 3.589.629,60 zł, to jest 0,60 złotych na jedną akcję.

Dywidendą objęte są akcje Spółki w liczbie 5.982.716 sztuk

Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 12.09.2019 r.

Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustalono na dzień 26.09.2019 r.

PROJPRZEM MAKRUM w swojej historii ma już wiele wypłat dywidendy. Do dzielenia się zyskiem z Akcjonariuszami powróciła w 2018 r. Wówczas dywidenda wyniosła 1,10 zł na akcję, po powiększeniu wstępnie proponowanej kwoty na wniosek jednego z Akcjonariuszy.

Warunkiem skorzystania z prawa do dywidendy jest posiadanie akcji danej spółki w tzw. dniu ustalenia prawa do dywidendy. Dzień ten również określa WZA – jako dowolny dzień w ciągu kolejnych 2 miesięcy od powzięcia uchwały. Kupując akcje w obrocie giełdowym, inwestorzy muszą dodatkowo pamiętać o obowiązujących na polskim rynku terminach rozliczeń transakcji, stosownie korygując datę ostatniego zakupu, w przypadku skorzystania z prawa do dywidendy tzw. “rzutem na taśmę’. Po ustaleniu prawa do dywidendy, na następnej sesji kurs akcji na giełdzie oznaczony zostaje symbolem ”bd” – bez dywidendy, kurs odniesienia zaś (z sesji poprzedniej) zostaje skorygowany o wielkość dywidendy. Akcjonariusz nie ma obowiązku zgłaszania spółce bądź KDPW dyspozycji wypłaty dywidendy – jest ona dokonywana automatycznie na jego rachunek maklerski w dniu wypłaty.

Komentarz video do wyników spółki za 1 półrocze 2019
Sierpniowy newsletter spółki PROJPRZEM MAKRUM