Dziś dzień dywidendy w PJP Makrum. Spółka podzieli się z akcjonariuszami zyskiem w kwocie łącznej 2.034.123,44 zł, tj. 0,34 złotych na jedną akcję. Wypłata nastąpić ma 12 października bieżącego roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać wypłaty dywidendy z zysku za rok 2020 w kwocie łącznej 2.034.123,44 zł, tj. 0,34 złotych na jedną akcję. Za przyjęciem tej uchwały oddano 3 933 068 głosy, przeciw tej uchwale oddano 3 333 głosy, a głosów wstrzymujących oddano 0.

Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 28.09.2021 r.
Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 12.10.2021 r.
Dywidendą objęte są akcje Spółki w liczbie 5.982.716 sztuk.

Pozostałą cześć zysku PJP Makrum za rok 2020 przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki.

Warunkiem skorzystania z prawa do dywidendy jest posiadanie akcji danej spółki w tzw. dniu ustalenia prawa do dywidendy. Dzień ten również określa WZA. Kupując akcje w obrocie giełdowym, inwestorzy muszą dodatkowo pamiętać o obowiązujących na polskim rynku terminach rozliczeń transakcji. Cykl rozliczeniowy w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych dla transakcji na akcjach trwa dwa dni robocze (T+2). Oznacza to, że formalnie inwestor staje się właścicielem akcji dopiero drugiego dnia rozliczeniowego po dokonaniu transakcji. Aby otrzymać prawo do dywidendy ze zdematerializowanych akcji, w praktyce należy zatem kupić akcje najpóźniej dwa dni robocze przed wyznaczonym przez spółkę dniem dywidendy. Po ustaleniu prawa do dywidendy, na następnej sesji kurs akcji na giełdzie oznaczony zostaje symbolem ”bd” – bez dywidendy, kurs odniesienia zaś (z sesji poprzedniej) zostaje skorygowany o wielkość dywidendy.

Akcjonariusz nie ma obowiązku zgłaszania spółce bądź KDPW dyspozycji wypłaty dywidendy – jest ona dokonywana automatycznie na jego rachunek maklerski w dniu wypłaty.

PJP MAKRUM w swojej historii ma już kilkanaście wypłat dywidendy. Bieżący rok będzie czwartym z kolei, w którym spółka nieprzerwanie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami.

Historia wypłat dywidendy PJP Makrum w ostatnich latach:

Wrześniowy newsletter spółki PJP MAKRUM
Nowe kierunki eksportu i szybki wzrost rynku systemów przeładunkowych