Przychody PROJPRZEM MAKRUM w 2018 roku wyniosły 262 mln zł i wzrosły o 31,5% w porównaniu z 2017 r. EBITDA wyniosła 20 mln zł i była o 7,5% wyższa niż w roku poprzednim. Wynik netto ukształtował się na poziomie 11  mln zł, wobec 10,5 mln odnotowanego rok wcześniej. Jak na wyniki te wpływały segmenty działalności Grupy i który najbardziej przyczynił się do ubiegłorocznego sukcesu spółki?

Grupa Kapitałowa PROJPRZEM MAKRUM S.A. osiągała przychody w takich obszarach jak systemy przeładunkowe, konstrukcje stalowe (z ujętymi tu parkingami MODULO) i budownictwo przemysłowe. Wyodrębniono także sektor ‘pozostałe’, który obejmuje m.in. wynajem i dzierżawę nieruchomości. W poszczególnych działalnościach w minionym roku osiągnięto następujące założenia:

a) Systemy przeładunkowe – wzrost poprzez ekspansję geograficzną, wzrost efektywności produkcji oraz budowę lokalnych sieci montażowo- serwisowych. Grupa kontynuuje działania w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych zachodzących w Zakładzie w Koronowie, gdzie wytwarzane są komponenty systemów przeładunkowych i parkingowych. W 2019 r. planowana jest inwestycja w modernizację i rozbudowę tego zakładu produkcyjnego pozwalająca na skrócenie czasu produkcji, zwiększenie mocy produkcyjnych jak również docelowo zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych produktów. Aktualnie trwają prace przygotowujące dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę hali produkcyjnej oraz prowadzone są negocjacje z dostawcami maszyn i urządzeń.

b) Automatyczne systemy parkingowe – wdrożenie nowych rozwiązań technicznych, będących efektem doświadczeń związanych z zakończeniem dużych projektów referencyjnych. W 2018 roku osiągnięty został ponad 2,5 krotny wzrost przychodów, osiągając poziom 5,9 mln PLN. Bieżący portfel zamówień Modulo Parking Sp. z o. o. przekracza tysiąc miejsc parkingowych.

c) Maszyny i konstrukcje stalowe – koncentracja na produktach własnych, ograniczenie działalności usługowej na obcej dokumentacji. Kontynuując działania zmierzające do uczynienia Spółki w tym segmencie firmy o charakterze przede wszystkim inżynierskim Zarząd podjął decyzję o sprzedaży części maszyn, w tym dużych wytaczarek CNC. Taki model działania Spółki w tym segmencie polega na koncentracji na elementach usługi, które dają największą wartość dodaną tj. zarządzanie projektem oraz obsługa inżynierska. Umożliwia to jednocześnie ograniczenie kosztów stałych związanych z utrzymaniem rozbudowanego aparatu produkcyjnego dzięki przenoszeniu w większym zakresie czynności typowo produkcyjnych do podwykonawców.

d) Budownictwo przemysłowe – koncentracja na projektach ok. 30 mln PLN, wzrost oparty na wieloletnim doświadczeniu i referencjach spółki PROJPRZEM S.A. Dla działalności w zakresie budownictwa została wyodrębniona spółka PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o. Oddziały spółki zlokalizowane są w Poznaniu, Bydgoszczy oraz nowo otwarty we Wrocławiu. Działalność spółki na tą chwilę obejmuje teren województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz dolnośląskiego przy czym firma próbuje pozyskiwać również nowe kontrakty w województwie pomorskim, lubuskim, śląskim i łódzkim.

Przychody i wynik netto osiągane w poszczególnych segmentach kształtują się następująco:

  Systemy przeładunkowe Konstrukcje stalowe Budownictwo przemysłowe Pozostałe Razem
Przychody 125 265 35 187 99 327 2 114 261 892
Wynik netto 8 548 -1 496 6 012 581 13 644

Realny i procentowy udział segmentów w przychodach całej Grupy:

Segment systemy przeładunkowe wniósł do przychodów blisko połowę całkowitych przychodów Grupy PROJPRZEM MAKRUM, czyli 125,3 mln zł (+13,5% r/r). W stosunku do poprzedniego roku spadł wynik netto segmentu, co związane jest z inwestycjami w ekspansję międzynarodową jego produktów. Dzięki dynamicznej sprzedaży systemów przeładunkowych na świecie, aż 47% przychodów Grupy pochodzi z transakcji zagranicznych.

Rok 2018 przyniósł Grupie Przemysłowej największy wzrost sprzedaży w segmencie budownictwa przemysłowego. Jego przychody wyniosły blisko 100 mln zł, co oznacza 4-krotny wzrost r/r, w związku z czym udział tej działalności w całkowitych przychodach Grupy wzrósł już do 38%.

 

 

Najnowsza kruszarka walcowa MAKRUM dla producenta glin
Relacja z webinaru wynikowego PROJPRZEM MAKRUM S.A. [nagranie i prezentacja]