Grupa Przemysłowa PROJPRZEM MAKRUM S.A. dokonała publikacji sprawozdania finansowego za rok 2019. Miniony rok spółka zamknęła notując poprawę skonsolidowanych przychodów oraz szczególnie dobry wynik w segmencie systemów przeładunkowych.

Skonsolidowane przychody Grupy w roku 2019 wyniosły 271,9 mln PLN, co oznacza wzrost o 10,1 mln PLN w stosunku do roku 2018, tj. o 3,9%. Wzrost przychodów spowodował nieznaczny wzrost o 0,7 mln PLN wyniku brutto ze sprzedaży do poziomu 54,0 mln PLN (19,8% rentowności sprzedaży brutto) wobec 53,2 mln PLN (20,3% rentowności sprzedaży brutto).

Na poziomie zysku ze sprzedaży odnotowano spadek do poziomu 8,8 mln PLN wobec 13,6 mln PLN w 2018 r., spowodowany rozwojem organizacji – w tym działu eksportu w PROJPRZEM MAKRUM S.A., wzrostem kosztów funkcjonowania Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. (nowy oddział we Wrocławiu), jak i wzrostem kosztów wynagrodzeń w całej Grupie – oraz wzrostem kosztów sprzedaży związanych ze wzrostem ilości dostaw, w tym eksportowych.

 „Za nami kolejny rok zakończony pozytywnymi wynikami, mimo niekorzystnego otoczenia rynkowego. Jesteśmy zadowoleni szczególnie z systemów przeładunkowych i parkingów automatycznych – są to produkty dzięki której intensywnie rozwijamy dynamikę sprzedaży, zwłaszcza zagranicznej” –  powiedział Piotr Szczeblewski, Prezes Zarządu PROJPRZEM MAKRUM S.A.

W 2019 r. utrzymywał się wysoki wzrost sprzedaży w segmencie systemów przeładunkowych. W analizowanym okresie (r/r) jej poziom jest o 16,8% wyższy i osiągnął poziom 146,4 mln zł. Systemy przeładunkowe zanotowały również duży wzrost w sprzedaży zagranicznej – eksport do państw Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej stanowi ok 28,5% wielkości sprzedaży tego segmentu i realizowany jest głównie ze spółek zależnych PROMStahl Polska i PROMStahl Niemcy. W II półroczu 2020 r. planowane jest, aby sprzedaż dodatkowo była realizowana poprzez spółkę zależną w Wielkiej Brytanii.

„Najbardziej dochodową gałęzią działalności są dla nas obecnie systemy przeładunkowe. Ich wzrost powinien pozostać dynamiczny m.in. w związku z boomem na rynku logistyki i rozwojem e-commerce w Polsce. Inwestujemy w umacnianie marki PROMStahl na międzynarodowym rynku przeładunków, poprzez dynamiczną akwizycję na nowych obszarach Europy i świata. Jesteśmy także coraz bardziej rozpoznawalni na rynku polskim, o czym świadczą zaproszenia do udziału w przetargach ogłaszanych przez największych operatorów na rynku obiektów magazynowo – logistycznych” – komentuje Prezes Szczeblewski.

W 2019 r. rozpoczęto modernizację i rozbudowę zakładu produkcyjnego w Koronowie, gdzie wytwarzane są komponenty systemów przeładunkowych i parkingowych. Po zakończeniu inwestycji planowanym na III kwartał 2020 r., zwiększą się moce produkcyjne, skróceniu ulegnie czas produkcji (wzrost wydajności, redukcja kosztów), co będzie miało znaczny wpływ na konkurencyjność wytwarzanych produktów i dostosowanie do rosnącego popytu.

W 2019 r. Grupa uzyskała przychód w wysokości 94,4 mln zł na realizacji projektów w budownictwie przemysłowym, handlowym oraz biurowym w wyodrębnionym segmencie budownictwa. Dedykowana w tym celu spółka Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. znacznie rozbudowała swoje struktury, szczególnie w oddziale zlokalizowanym we Wrocławiu, który powstał w IV kwartale 2018 r. Spółka koncentruje się na poprawie rentowności i zwiększeniu wolumenu sprzedaży, rozpoczynając rok 2020 r. z portfelem zamówień wypełniających 80% przychodów osiągniętych w 2019 r.

Trzeci wyodrębniony segment – konstrukcje stalowe – wniósł do wyniku Grupy 30,9 mln zł. W segmencie tym ujęto sprzedaż maszyn krusząco-mielących oraz innowacyjnych systemów parkingowych MODULO. Montaż systemów parkingowych realizowany jest głównie na rzecz firm z branży deweloperskiej. Realizowane są również projekty na rzecz jednostek użyteczności publicznej i osób indywidualnych. W 2020 r. biorąc pod uwagę poziom zawartych na dzień publikacji sprawozdania oraz negocjowanych kontraktów Spółka oczekuje dalszego dynamicznego wzrostu w tej działalności.

List Zarządu Grupy Przemysłowej PROJPRZEM MAKRUM do Akcjonariuszy
Czat inwestorski z Prezesem PROJPRZEM MAKRUM i Strefą Inwestorów!