W dniu 31 marca Grupa Przemysłowa PROJPRZEM MAKRUM dokonała publikacji sprawozdania finansowego za rok 2019. Skonsolidowane przychody Grupy w roku 2019 wyniosły 271,9 mln PLN, co oznacza wzrost o 10,1 mln PLN w stosunku do roku 2018, tj. o 3,9%. Prezentujemy list Zarządu spółki do Akcjonariuszy, opublikowany razem ze sprawozdaniem finansowym.

 

Szanowni Państwo,

niniejszym pragniemy zaprezentować Państwu Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Przemysłowej PROJPRZEM MAKRUM S.A. za rok 2019.

 

Upływający rok to okres, w którym Grupa PROJPRZEM MAKRUM S.A z pełną determinacją kontynuowała przyjętą pod koniec 2017 roku strategię rozwoju.

 

Najważniejszym zadaniem strukturalnym, które stanowiło wyzwanie w 2019 roku i będzie nadal wpływało na działanie Grupy w 2020 roku, była realizacja rozbudowy mocy wytwórczych zakładu produkcyjnego w Koronowie.

 

Rozwijając potencjał zewnętrzny, Grupa intensywnie realizowała zadania rozbudowy własnych sieci akwizycyjnych na świecie, jak również prowadziła analizy mające na celu pozyskiwanie zewnętrznych podmiotów gospodarczych w celu zwiększenia swojego obszaru działania.

 

Wdrożone przez Grupę Przemysłową procedury oraz sprzyjające otoczenie rynkowe, pozwoliły osiągnąć efekty przedstawione w niniejszym Sprawozdaniu Finansowym.

 

Zarząd Grupy PROJPRZEM MAKRUM S.A. wdrażał wyznaczone w 2018 roku cele. W obszarze działań mających na celu poprawę kondycji Grupy Przemysłowej w roku 2019, wyszczególnić można:

 

 • dalsze dynamiczne zwiększanie akwizycji w segmencie systemów przeładunkowych na obszarze Europy i świata , które zaowocowało wzrostem wolumenu zamówień,
 • wzrost udziału wyrobów Grupy w rynku systemów parkingowych, stanowiących drugi obszar produkcyjny , który przełożył się na największy procentowo wzrost poziomu produkcji rok do roku,
 • wyważoną politykę pozyskiwania zamówień dotyczących rdzennych produktów przemysłowych MAKRUM – przede wszystkim w obszarze urządzeń krusząco – mielących. Koncentracja akwizycji na projektach, które pozwalały na uzyskiwanie stabilnych rentowności, przełożyła się na satysfakcjonujący poziom zyskowności trzeciego segmentu produktów Grupy Przemysłowej,
 • konsekwentną strategię dotyczącą działań inżynierskich, mających na celu optymalizację projektową, produkcyjną oraz kosztową we wszystkich segmentach produktów oferowanych przez Grupę,
 • dostosowanie własnego potencjału produkcyjnego do wymogów produktowych, poprzez pozbywanie się aktywów produkcyjnych, których pozyskanie na rynku gwarantuje bardziej efektywne ekonomicznie rezultaty – przeniesienie produkcji Makrum ze starego warsztatu do nowych obiektów dzierżawionych przez Grupę,
 • ostateczne ukształtowanie się struktury Projprzem Budownictwo Sp. z o. o. z zakresem operacyjnym pokrywającym 80 % powierzchni Polski, obejmującej oddziały w Poznaniu, Bydgoszczy i Wrocławiu.

 

W I kwartale 2020 roku podjęte wcześniej decyzje i działania były konsekwentnie realizowane co powodowało, że:

 

 • portfel zamówień dla produktów w segmencie systemów przeładunkowych na dzień emisji Sprawozdania wyraźnie przewyższa portfel z roku 2019.
  Stworzono podstawy pod nowy kanał dystrybucji systemów przeładunkowych – sprzedaż przez nowo utworzoną spółkę zależną bezpośrednio na rynek Wielkiej Brytanii.
 • umowy zawarte w związku z systemami parkingowymi do dnia publikacji Sprawozdania, wypełniają w istotnym stopniu plany budżetowe na 2020 rok i częściowo tworzą już budżet 2021 roku,
 • finalizowanie przez Grupę Przemysłową kontraktów dotyczących produktów Makrum, z uznanymi firmami krajowymi i zagranicznymi, zapewnia obłożenie mocy produkcyjnych na poziomie większej części bieżącego roku. Pozyskany portfel zamówień powinien zabezpieczyć stabilny poziom przychodów Grupy, jak również satysfakcjonującą rentowność realizowanych projektów,
 • poziom kontraktacji dla Projprzem Budownictwo Sp. z o. o. na dzień emisji Sprawozdania, który zabezpiecza całoroczny budżet przychodów segmentu,
 • poszerzono dotychczasowe pole działania Grupy Przemysłowej o ofertę dystrybucji i serwisu wózków widłowych, platformowych i wyposażenia magazynów poprzez zakup 100% udziałów spółce w DPS Serwis Sp. z o.o.

 

W tym miejscu musimy wyraźnie zaznaczyć, że piszemy ten list w momencie rozszerzającej się epidemii i rosnącej liczby zachorowań na COVID 19 w całej Europie i na świecie. Sytuacja ta wpływa w sposób bezpośredni, zarówno na grono naszych klientów jak i dostawców. Obserwujemy wprowadzanie restrykcji, dotyczących swobodnego przepływu towarów jak i ludzi, co determinuje, jak do tej pory nieznaczne, ograniczenie aktywności naszych sieci sprzedażowych rozsianych po całym świecie.

 

Mamy nadzieję, że obecna sytuacja kryzysowa, która oczywiście wpływa negatywnie na możliwość prowadzenia i rozwoju działalności Grupy PROJPRZEM MAKRUM S.A., nie będzie długotrwała.

 

Jednoczenie chcemy podkreślić, iż Grupa wspiera się na stabilnych filarach operacyjno-produkcyjnym, finansowym i organizacyjnym, które konsekwentnie budowane były w ostatnich latach działalności.

 

Mamy nadzieję, że obecna sytuacja kryzysowa i dokonujące się zmiany w otoczeniu rynkowym, nie spowodują istotnych negatywnych konsekwencji dla Grupy, co pozwoli na zapewnienie możliwie najlepszych wyników finansowych całej organizacji.

 

 

Drodzy Akcjonariusze,

Czekają nas czasy dostosowania naszej Grupy do wymogów rynku w czasie trwania epidemii, jak również, na co wszyscy mamy nadzieję, po szybkim uporaniu się z szerzącą się chorobą.

 

Naszym celem jest wyjście z tego okresu obronną ręką i zachowanie stabilnej pozycji marek PROMStahl, MAKRUM i MODULO, przy jednoczesnej trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych klientów oraz pracowników. Zarząd Grupy Projprzem Makrum S.A. deklaruję pełną determinację w dążeniu do tego celu i wolę reagowania adekwatnie do zmieniającej się sytuacji.

 

Wierzymy, że właściwe wykorzystanie potencjału kadrowego i produkcyjnego, pozwoli nam dostosować się do nowej sytuacji rynkowej.

 

Jednocześnie rosnąca rola rynku e – commerce, związana z rozbudową sieci obiektów magazynowych i centrów logistycznych, pozwala na przewidywanie, że nasze produkty nadal będą cieszyły się zainteresowaniem klientów.

 

Na rynku budowlanym zdywersyfikowany i stabilny portfel zamówień Projprzem Budownictwo Sp. z o. o. powinien zagwarantować realizację założonych celów w dynamicznie zmieniającej się sytuacji.

 

Wiemy, że rok 2020 będzie wiązał się z wieloma problemami, ale głęboko wierzymy, że podejmowane przez Grupę PROJPRZEM MAKRUM S.A. działania pozwolą nam pomyślnie przebrnąć przez czekające nas wyzwania.

 

                                                                                                               Zarząd Grupy Przemysłowej PROJPRZEM MAKRUM S.A.

Marcowy newsletter spółki PROJPRZEM MAKRUM
Systemy przeładunkowe najprężniejszym segmentem działalności PROJPRZEM MAKRUM w 2019 r.